Navigácia

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

  Základná škola, Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo

  IČO: 37828843, DIČ:2021611196

  Kontaktné miesto: Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo  

  Zodpovedná osoba za VO: Mgr. Marian Bozó

  Kontaktná osoba: Mgr. Agnesa Bystrianska

  Tel: 047/ 43 81 808, 0908 947 778

  e-mail: zs.farskaluka.filakovo@gmail.com, web: zsfarfi.edupage.org

  Ďalšie informácie možno získať na adrese a na telefónnych číslach uvedených vyššie. Ponuky prosíme zaslať na našu poštovú adresu, emailovú adresu  alebo doručiť osobne.

   

  PREDMET ZÁKAZKY: škola v prírode – žiaci I. stupňa ZŠ v počte 35 žiakov

  Termín realizácie: 30.5. – 3.6. 2016

  Kód CPV:

  55110000-4 Hotelové ubytovacie služby

  55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál

  60100000-9  Služby cestnej dopravy

  LOKALITA: Kokava nad Rimavicou

  PREDPOKLADANÁ HODNOTA: MAX. 100 € S DPH NA ŽIAKA

  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

  Škola v prírode pre 35 žiakov + 5 dospelých, ubytovanie v  izbách 2,3,4 lôžkové s vlastným sociálnym zariadením (kúpeľňa + WC)

  Stravovanie: plná penzia 5 x do dňa  (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) s pitným režimom

  Vybavenie strediska:, TV, DVD, učebňa, spoločenská miestnosť

  Zdravotné stredisko v blízkosti hotela

  Bezplatné parkovisko

  Bonusy pre pedagógov – ubytovacie a stravovacie služby zdarma po každom 10 žiakovi

  PODMIENKY PREDLOŽENIA CENOVEJ PONUKY:

  Cenová ponuka musí obsahovať:

  - identifikáciu uchádzača (názov a sídlo, štatutárny orgán, kontaktná osoba pre ponuku, tel./fax, e-mail)

  - opis predmetu zákazky

  - cenovú kalkuláciu

  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o navrhovanej cene. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za poskytovanie služby musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.

   

  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:

  Súťaže sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý má skúsenosti s poskytovaním služby uvedenej v predmete zákazy. Uchádzač zároveň predloží kompletnú dokumentáciu uvedenú nižšie.

  - doklady o oprávnení poskytovať službu uvedenú v predmete zákazky (výpis z OR, ŽR).

   

  LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK : 05.05. 2016 – 19.05.2016

  DÁTUM ZVEREJNENIE ZÁKAZKY: 05.05.2016

  ZADANIE ZÁKAZKY:

  Objednávka bude zadaná úspešnému dodávateľovi po vyhodnotení predložených ponúk.

  KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK:

  Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za najnižšiu cenu v eur vrátane DPH, alebo ktorej ponuka bude ekonomicky najvýhodnejšia (kvalita, technické vyhotovenie, estetické, funkčné charakteristiky, prevádzkové náklady, efektívnosť vynaložených nákladov, pozáručný servis, technická pomoc,).

  PODMIENKY FINANCOVANIA:

  Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky bude hradený formou bezhotovostného styku v lehote splatnosti faktúr. Faktúra doručená slovenskou poštou na fakturačnú adresu školy; ZŠ, Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo, IČO:37828843; opatrená originálnou pečiatkou a podpisom bude vystavená najskôr týždeň pred uskutočnením školy v prírode. Súčasťou faktúry bude dodací list resp. faktúra zároveň bude slúžiť aj ako dodací list.

  PREDKLADANIE PONÚK:

  Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu školy - verejného obstarávateľa uvedenú vyššie, v uzavretej obálke písomne do kancelárie ekonomického úseku alebo zaslať na elektronickú adresu: zs.farskaluka.filakovo@gmail.com najneskôr do 19.05.2016 do 15:00 hodín. Obálka s ponukou musí byť označená názvom a sídlom uchádzača a upozornením: POZOR NEOTVÁRAŤ – škola v prírode – žiaci I. stupňa ZŠ v počte 35 žiakov.

  Doklady zaslané po termíne alebo na inú adresu nebudú posudzované.

  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

  Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 20.5.2016 v budove školy. Výsledky budú oznámené len vybranému uchádzačovi. Ďalší uchádzači sa môžu informovať na telefónnom čísle: 047/4381808.

  KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE:

  Komunikácia a dorozumievanie sa uskutočňuje písomne, poštou, elektronicky. Záujemca môže požiadať obstarávateľa písomne (aj e-mailom) o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk najneskôr 6 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie.

   

  VYHRADENIE PRÁVA:

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:

  - zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo

  - neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup zadávania zákazky zrušený.

  - prijať ponuku aj v prípade, ak sa prihlási iba jeden dodávateľ.

   

 • Zápis detí do 1. ročníka

  https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/12829107_607402839413945_5705494946390518458_o.jpg

 • Deň Zeme 2016

  Aj tento rok sme sa zapojili do aktivít Dňa Zeme. Najskôr naši žiaci skrášľovali školský areál. Neskôr plnili zábavné úlohy na stanovištiach.

  Počasie nám prialo, tak sme si užili pekný deň :).

 • My sa nevieme sťažovať nahlas - výtvarná súťaž

  My sa nevieme sťažovať nahlas
  Slovenské banské múzeum - Galéria Jozefa Kollára vyhlásili už XVIII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže. Naša škola každoročne posiela práce žiakov na túto súťaž. Tohtoročná téma bola so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu: 4 živly + človek = ?. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo 21.4.2016 v Banskej Štiavnici a cenu získala Nikoletta Kóošová z 9.A triedy. Srdečne blahoželáme!

 • Detský festival ľudovej hudby

  Dňa 20. 4. 2016 sa uskutočnil Detský festival ľudovej hudby v Haliči. Usporiadateľom bolo Novohradské osvetové stredisko Lučenec.

  Našu školu reprezentovali dve žiačky v sólovom speve - Bianka Molnárová zo VI. A, ktorá vyhrala zlaté pásmo s postupom na krajskú prehliadku v Kokave nad Rimavicou a Lenka Ivanová z III. A, ktorá tiež vyhrala zlaté pásmo s postupom na Hronsek. Obe dievčatá sprevádzal na harmonike Mgr. Marian Bozó.

 • Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

  Dňa 11. 4. a 12. 4. 2016 sa v Lučenci už tradične stretli recitátori poézie a prózy v regionálnom kole 62. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Z našej školy sa do tohto kola dostali 4 žiaci: D. Horčíková zo 4. A, N. Mikušová z 5. A, B. Molnárová zo 6. A a M. Čomor z 8. A.

  B. Molnárová zo 6. A získala krásne 1. miesto v II. kategórii - próza a zároveň postúpila do krajského kola Sládkovičova Radvaň.
  N. Mikušová z 5. A získala 2. miesto v II. kategórii - poézia. Obom srdečne blahoželáme !

  Všetci štyria veľmi pekne reprezentovali meno našej školy.

  https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/13043691_625145790972983_3937873190172757779_n.jpg?oh=b6738f1a5e9a9ed423f4481b14d5945d&oe=57BA978E

 • Deň narcisov 2016

  Deň narcisov - už 20 rokov s nami

  Na našej škole sa Dňu Narcisov každoročne darí. Dobrovoľníkov pribúda a my môžeme s hrdosťou povedať, že „sme narcismi“. Platí to však LEN tento jediný konkrétny deň v roku. Tento rok to bolo v piatok 15. apríla 2016. Až 32 žiakov a 5 pedagógov (p. uč. Bystrianska a Nagy, p. vych. Molnárová, Ivaničová, Šuhajová) vyrazilo v tento krásny slnečný deň do ulíc mesta Fiľakova a zbieralo peniaze pre onkologicky chorých pacientov.

  Keďže sa naša základná škola do tejto akcie zapája už 13-ty rok, prišla k nám aj TV LocALL natočiť zábery z tejto krásnej akcie. V súčasnosti sme jedinou školou, ktorá v meste Fiľakovo organizuje Deň Narcisov, preto chceme poďakovať všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí prispeli a ocenili nielen naše úsilie, ale aj úsilie Ligy proti rakovine, ktorá každoročne túto akciu organizuje.

  Dobrovoľníci z našej školy vyzbierali sumu: 1.191,03 €.   fotky

  Ďakujeme !

 • Otvorená hodina pre deti z MŠ Štúrova

  Šikovná skupina predškolákov i mladších detí s pani učiteľkou z MŠ na Štúrovej ulici vo Fiľakove navštívila našu školu.

  Spoločne s prvákmi si vyskúšali prácu v školských laviciach, zažili hodinu učenia, spievania i tanca a veselej zábavy.

  Ďakujem za spoluprácu a teším sa na ďalšie stretnutia :-)

  fotky

 • Otvorená hodina pre deti z MŠ Daxnerova

  Šikovné deti s pani učiteľkou z MŠ na Daxnerovej ulici vo Fiľakove navštívili našu školu. Spoločne s prvákmi si vyskúšali prácu v školských laviciach, zažili hodinu učenia, spievania i tanca a veselej zábavy.

  Ďakujem za spoluprácu a teším sa na ďalšie stretnutia :-)

  fotky

 • Takto vidím svet

  Výtvarná súťaž "Takto vidím svet" bola vyhodnotená v galérii Bloom v Divíne.

  Náš žiak 7. A triedy Milan Suja získal pekné 1. miesto vo svojej kategórii.

  Srdečne blahoželáme !

  fotky

 • Veľkonočné tvorivé dielne

  V školskom klube detí všetci radi tvoríme a preto sme aj pred Veľkou nocou usporiadali tvorivé dielne.

  O skvelé nápady nebola núdza, a tak budú naše výrobky zdobiť nejednu domácnosť počas Veľkej noci.

  Deťom a rodičom za účasť ďakujeme a všetkým prajeme veselú Veľkú noc.

  vychovávateľky ŠKD

  fotky

 • Cesta do praveku

  „Mamuta sme ulovili
  a v jaskyni nakreslili,
  nad ohníkom opekali,
  dobre sme si pochutili.
  Muta – uta – tá – tá – tá!“

  Týmito slovami oslavného tanca žiaci našej školy, ako mladí neandertálci, putovali v dejinách obdobím praveku. Záujem o dávnu minulosť v nás podnietilo Múzeum praveku Slovenska v Bojniciach, ktoré vyhlásilo 6. ročník súťaže pre základné školy.

  Stretnutiu mladých neandertálcov predchádzala zodpovedná príprava. V školských kluboch detí sa uskutočnili tvorivé dielne. Pripravovala sa výzdoba priestorov (jaskynné maľby, obraz neandertálca v životnej veľkosti, model chlpatého mamuta, ohnisko), vyrábali sa primitívne hudobné nástroje ako aj nástroje potrebné k uloveniu mamuta. Na vyučovaní sme si so žiakmi prostredníctvom krátkych obrazových prezentácií priblížili život neandertálcov. V menších skupinách si žiaci vymýšľali bojový tanec so sprievodom zhotovených nástrojov, pri ktorom sa úžasne bavili. Tvorili pokrik k zvolávaniu členov kmeňa na lov mamuta. K vytvoreniu autentickej pravekej atmosféry prispeli svojou kreativitou rodičia detí. Spoločne s nimi zhotovili nápadité kostýmy. Aby členovia tlupy nezostali hladní, zapojili sa do lovu rýb a tímovou prácou ulovili obrovského chlpatého mamuta.

  Veríme, že príjemne prežitým dňom plným zábavy naše putovanie do praveku ešte nekončí. Sme plní očakávania, či sa nám podarí získať „praveký“ zájazd do Múzea praveku Slovenska v Bojniciach.

  fotky

 • 2 % z dane

  Aj tento rok môžete poukázať 2 % z daní, ktoré ste už zaplatili, nášmu občianskemu združeniu KVAPKY ROSY.

  Ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si podáva sama daňové priznanie, máte priamo v daňovom priznaní kolónku na poukázanie 2 % v prospech prijímateľa, ktorého treba doplniť.

  Obchodné meno: Kvapky rosy
  Sídlo: Fiľakovo, Farská lúka 64/A
  Právna forma: občianske združenie
  IČO: 37 89 17 74

  Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, by mali požiadať zamestnávateľa, aby im vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

  Potom už stačí vyplniť tlačivo Vyhlásenie (nájdete ho u nás v škole) a odovzdať ho u nás alebo na daňový úrad v mieste bydliska.

  Všetkým prispievateľom vopred ďakujeme!

 • Valentín v ŠKD

  V piatok 12. 2. 2016 sa v školskom klube detí konala valentínska párty pod názvom "Valentín hľadá Valentínku". O zábavu bolo postarané zaujímavými aktivitami ako napr. jabĺčkový tanec, balónový tanec, či iné.

  Deti mali za úlohu nájsť svoju valentínsku dvojicu a tak sa v spoločenskej miestnosti našej školy objavili nielen Rómeo a Júlia, ale aj Tristan a Izolda, či myšiak Mickey a Minnie :).

  fotky

 • Čajové popoludnie v ŠKD

  V piatok 5.2.2016 sa priestory školského klubu detí na našej škole premenili na čajovňu. Tri oddelenia detí zažili príjemné popoludnie pri čaji, ktoré im pripravili pani vychovávateľky. Oboznámili sa s históriou čaju prostredníctvom legendy o čínskom cisárovi, ktorému spadol list z čajovníka do prevarenej vody, spoznali 5000 rokov staré príbehy o tom, ako sa čaj dostal do Európy.

  Počas prezentácie na interaktívnej tabuli sme im predstavili čajové plantáže, druhy čajov, ich triedenie, vlastnosti čajov, akým spôsobom sa sušia, pripravujú. Taktiež sme im priblížili odlišnosti a pôsobenie rôznych druhov čajov na ľudský organizmus. Zdravotné benefity čaju už deti poznali, zoznámili sa však s odbornými pomenovaniami napríklad látok obsiahnutých v čaji. Zabavili sa aj na pôvodnom názve čaju-čcha, ktorý pochádza z Číny a potvrdili pravdivosť príslovia „radšej tri dni bez soli, než jediný deň bez čaju“. Najviac ich zaujal proces lúhovania kvitnúceho čaju, nechýbala prehliadka pomôcok potrebných na prípravu čaju, degustácia rôznych druhov čajov, sladké keksíky a maškrty.

  Deti si nakreslili svoje najobľúbenejšie hrnčeky, z ktorých čaj najčastejšie pijú a nalepili ich na baliaci papier ako spomienku na toto príjemné popoludnie. Klubom sa šírila príjemná vôňa čajov ale aj výborná nálada a spokojnosť detí z pekne prežitého popoludnia.

  J.Ivaničová

  fotky

 • Lyžiarsky výcvik

  v dňoch od 8. do 12. februára sa naši žiaci zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Bielych Vodách

  fotky

 • Polročné zúčtovanie

  Rozdávanie výpisov klasifikácie za I. polrok

  fotky

 • Fyzika IX. A

  Hodina fyziky v IX. A - učíme sa zapájať elektrické obvody

  fotky

 • Tablety

  Keď prvákom pri učení pomáhajú názorné pomôcky aj didaktická technika.

  fotky

 • Florbal - okresné kolo

  Naši chlapci získali pekné 2. miesto.
   

  fotoalbum I.           fotoalbum II.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
  Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
 • +421 47 43 81 808

Fotogaléria