Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  26. 1. 2016 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

  Základná škola, Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo

  IČO: 37828843, DIČ:2021611196

  Kontaktné miesto: Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo  

  Zodpovedná osoba za VO: Mgr. Marian Bozó

  Kontaktná osoba: Mgr. Marian Bozó

  Tel: 047/ 43 81 808, 0908 947 778

  e-mail: zs.farskaluka.filakovo@gmail.com, web: zsfarfi.edupage.org

  Ďalšie informácie možno získať na adrese a na telefónnych číslach uvedených vyššie.

  Ponuky prosíme zaslať na našu poštovú adresu, emailovú adresu alebo doručiť osobne.

   

  PREDMET ZÁKAZKY: lyžiarsky výcvik – žiaci II. stupňa ZŠ v počte 30 žiakov

  Termín realizácie: 8. 2. - 12. 2. 2016

  Kód CPV:

  55110000-4 Hotelové ubytovacie služby

  55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál

   

  LOKALITA: Hriňová

   

  PREDPOKLADANÁ HODNOTA: MAX. 130 € S DPH NA ŽIAKA

   

  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

  Lyžiarsky výcvik pre 30 žiakov + 4 dospelých

  Ubytovanie v hotelovej izbe, izby 2, 3, 4 lôžkové s vlastným sociálnym zariadením (kúpeľňa + WC)

  Stravovanie: plná penzia (raňajky, obed, večera) s pitným režimom

  Vybavenie strediska: TV, wifi, bar, spoločenská miestnosť

  Bezplatný prenájom miestnosti pre bezpečné uskladnenie lyžiarskeho výstroja

  Blízkosť lyžiarskeho strediska so zjazdovkami rôznej náročnosti a dĺžky k hotelu

  Zdravotné stredisko v blízkosti hotela

  Bezplatné parkovisko

  Bonusy pre pedagógov – ubytovacie a stravovacie služby zdarma po každom 10 žiakovi

   

  PODMIENKY PREDLOŽENIA CENOVEJ PONUKY:

  Cenová ponuka musí obsahovať:

  - identifikáciu uchádzača (názov a sídlo, štatutárny orgán, kontaktná osoba pre ponuku, tel./fax, e-mail)

  - opis predmetu zákazky

  - cenovú kalkuláciu

  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o navrhovanej cene. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za poskytovanie služby musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.

   

  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:

  Súťaže sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý má skúsenosti s poskytovaním služby uvedenej v predmete zákazky.

  Uchádzač zároveň predloží kompletnú dokumentáciu uvedenú nižšie:

  - doklady o oprávnení poskytovať službu uvedenú v predmete zákazky (výpis z OR, ŽR).

   

  LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK: 18.1.2016 – 2.2.2016

  DÁTUM ZVEREJNENIE ZÁKAZKY: 18.1.2016

  TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA A MIESTO DODANIA ZÁKAZKY:

  Objednávka bude zadaná úspešnému dodávateľovi po vyhodnotení predložených ponúk.

   

  KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK:

  Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za najnižšiu cenu v eur vrátane DPH, alebo ktorej ponuka bude ekonomicky najvýhodnejšia (kvalita, technické vyhotovenie, estetické, funkčné charakteristiky, prevádzkové náklady, efektívnosť vynaložených nákladov, pozáručný servis, technická pomoc).

   

  PODMIENKY FINANCOVANIA:

  Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky bude hradený formou bezhotovostného styku v lehote splatnosti faktúr. Faktúra doručená slovenskou poštou na fakturačnú adresu školy; ZŠ, Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo, IČO: 37828843; opatrená originálnou pečiatkou a podpisom bude vystavená najskôr týždeň pred uskutočnením lyžiarskeho výcviku. Súčasťou faktúry bude dodací list resp. faktúra zároveň bude slúžiť aj ako dodací list.

   

  PREDKLADANIE PONÚK:

  Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu školy - verejného obstarávateľa uvedenú vyššie, v uzavretej obálke písomne do kancelárie ekonomického úseku alebo zaslať na elektronickú adresu: zs.farskaluka.filakovo@gmail.com najneskôr do 2.2.2016 do 15:30 hodín. Obálka s ponukou musí byť označená názvom a sídlom uchádzača a upozornením: POZOR NEOTVÁRAŤ – lyžiarsky výcvik – žiaci II. stupňa ZŠ v počte 30žiakov.

  Doklady zaslané po termíne alebo na inú adresu nebudú posudzované.

   

  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

  Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 3.2.2016 v budove školy. Výsledky budú oznámené len vybranému uchádzačovi.

  Ďalší uchádzači sa môžu informovať na telefónnom čísle: 047/4381808.

   

  KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE:

  Komunikácia a dorozumievanie sa uskutočňuje písomne, poštou, elektronicky.

  Záujemca môže požiadať obstarávateľa písomne (aj e-mailom) o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk najneskôr 6 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie.

   

  VYHRADENIE PRÁVA:

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:

  - zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo

  - neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky; následne bude použitý postup zadávania zákazky zrušený

  - prijať ponuku aj v prípade, ak sa prihlási iba jeden dodávateľ

   

 • English day 2015

  Dňa 22. 12. 2015, v utorok, sme si zopakovali English Day druhýkrát. Téma bola tentokrát Vianoce.

  Najmenší žiaci 1. - 3. ročníka sa prostredníctvom prezentácií dozvedeli o vianočných tradíciách vo Veľkej Británii. Naučili sa tiež známe anglické vianočné piesne We wish you a merry Christmas, Jingle Bells.

  Žiaci 4. - 9. ročníka sa prezentovali vo vestibule školy nacvičeným číslom, spevom i tancom na moderné rytmické anglické vianočné pesničky - Feliz Navidad, White Christmas, Jingle Bells rock, Santa Clause is coming, Last Christmas, Rocking around the Christmas tree. Text piesní bol zobrazený a do plynulého anglického textu a rytmu sa zapájali všetci.

  Medzitým každá trieda prezentovala aj rôzne zaujímavé vianočné témy: vianočnú slovnú zásobu, severný pól, milionár o Mikulášovi, Vianoce vo Veľkej Británii, Vianoce na Slovensku a Vianoce ako oslava narodenia Ježiška.

  Vianočnú a sviatočnú atmosféru vystupňovala aj krátka záverečná diskotéka.

  fotky

 • Kreatívne predpoludnie s mamičkami

  V I. A triede sa v stredu 2. decembra 2015 o tvorivú atmosféru postarali mamičky. S dobrou náladou si priniesli veľa-veľa ozdôb i materiál, z ktorých pripravili prekvapenie pre  vyučujúcich.

  fotky

 • Basketbal - dievčatá

  18. 12. 2015

  Opäť sme boli prví - teda prvé !

  Dnes naše dievčatá vyhrali v basketbalovom turnaji dievčat O pohár riaditeľa ZŠ Školská 1. miesto !

  Gratulujeme !

  https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/12360349_570043573149872_2156890061902810192_n.jpg?oh=ef9450339c9a5363ba2dff80bfce33a8&oe=570F0B7E

 • Stolný tenis - dievčatá

  Aj naše dievčatá postupujú na kraj !

  Dňa 10. 12. 2015, vyhrali naše žiačky pod vedením Mgr. M. Bozóa 1.miesto v obvodnom kole stolného tenisu, ktoré sa uskutočnilo v Lučenci.

  Dievčatá gratulujeme a držíme palce !

  https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/12360313_567194006768162_1705731054120696796_n.jpg?oh=849d045434f45ff132bac83867c82d11&oe=570BCD96

 • Vianočný jarmok

  Dňa 9. decembra 2015 sa na škole uskutočnil 1.krát vianočný jarmok, na ktorom sa predávali a rozdávali vianočné ozdoby, ozdôbky, drevené výrobky, pohľadnice, snehuliaci, medovníčky, vianočný punč a veľa iného.

  Vyzbierané príspevky budú použité na podporu vybudovania oddychového a relaxačného centra pre žiakov v areáli našej školy.

  Všetkým zúčastneným rodičom, starým rodičom, priateľom a zamestnancom školy ďakujeme !

  Bola to vydarená akcia a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia s Vami

  fotky

 • Stolný tenis - chlapci

  Dňa 8. 12. 2015 vyhrala naša štvorica chlapcov (N. Balog, A. Kurunci, J. Olšiak a E. Šimon) pod vedením Mgr. M. Bozóa prvé miesto v obvodnom kole stolného tenisu, ktoré sa uskutočnilo v Lučenci.

  Toto prvenstvo im zabezpečilo postup na kraj. Chlapci gratulujeme a držíme palce !

  https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/12313964_566450293509200_606337099870785951_n.jpg?oh=9c9027217d5441c972a8885148a9bc4a&oe=56D8E245

 • Florbal - krajské kolo

  Dňa 24. novembra 2015 sa uskutočnila krajská súťaž OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015 (chlapci 8. - 9. ročník), na ktorej nás reprezentovali naši žiaci.

  Zúčastnené školy: ZŠ E.M.Šoltésovej M. R. Štefánika 3, Krupina, ZŠ Jilemnického 2, Žiar nad Hronom, ZŠ s MŠ Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno, ZŠ Nam. Škultetyho 9, V.Krtíš, ZŠ Farská lúka 64/A , Fiľakovo, ZŠ Kukučínova 480/6 , Detva, Gym. M.Rúfusa J. Kollára 2, Žiar n/H, ZŠ J.A. Komenského, Revúca.

  Naši žiaci získali 3. miesto !

 • Olympiáda SJL

  Školské kolo olympiády slovenského jazyka sa uskutočnilo dňa 18. 11. 2015, zapojili sa 11 žiaci.

  Víťazi:

  1. miesto - V. Jankóšiková - 47 bodov - IX. A

  2. miesto - J. Lašák - 45 bodov - IX. A

  3. miesto - S. Karáseková - 43 bodov - VIII. A

  Úspešní riešitelia: M. Čomor (VIII. A), M. Gallová (VIII. A), T. Balážová (IX. A)

 • O zlatú guľôčku

  Dňa 19. novembra 2015 sa v Lučenci konalo okresné kolo speváckej súťaže o Zlatú guľôčku. Našu školu reprezentovali tri žiačky: Dorinka Horčíková, Lenka Ivanová a Bianka Molnárová.

  Do regionálneho kola sa prespievali Lenka Ivanová v I. kategórii a Bianka Molnárová v II. kategórii.

  Gratulujeme im a budeme im držať palce v regionálnom kole !

  https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/12241720_560339730786923_5765136191320922845_n.jpg?oh=306624123fcb5ec673fd849ca89fd096&oe=56B5BE17

 • iBOBOR 2015

  Žiaci VIII. A sa dňa 11. 11. 2015 zapojili do medzinárodnej informatickej súťaže iBOBOR. Súťažili v kategórii KADETI.

  fotky

 • Florbal

  5. novembra 2015 sa na našej škole uskutočnila okresná súťaž OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015 (chlapci 8. - 9. ročník).

  Naši žiaci získali 1. miesto a postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Detve !

  fotky

 • Šach - okresné kolo

  Dnes sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v šachu a viedli si výborne !

  2. miesto - Kristián Jakab

  3. miesto - Attila Lašák

  Obom gratulujeme a budeme im držať palce na regionálnom kole v Banskej Bystrici !

 • Jesenné tvorivé dielne

  Dňa 22. 10. 2015 sa uskutočnili na našej škole jesenné tvorivé dielne. O rôznorodosť aktivít nebola núdza ani tento rok.

  Pavúky, mačky, ježkovia, tekvičky - to všetko si deti so svojimi rodičmi mohli vyrobiť. Celé popoludnie sa nieslo v duchu blížiaceho sa Halloweenu, na ktorý sa môžu deti tešiť už čoskoro.

  fotky

 • Timravina studnička

  Dňa 22. októbra 2015 sa naši žiaci zúčastnili obvodného kola súťaže Timravina studnička.

  Žiačka VI. A, Bianka Molnárová, získala 2. miesto.

  Gratulujeme !

 • Návšteva mestskej knižnice

  Maťko s Kubkom a teta Katka

  Tieto tri postavy privítali našich prvákov 22. októbra 2015 v priestoroch fiľakovskej metskej knižnice. Ozval sa výrazný hlas zvonca a naši žiaci postupovali hore schodami do ríše rozprávkovej knihy o Maťkovi a Kubkovi v novozariadenej časti knižnice.

  Usadili sa vo veľkých kožených mechoch a príbeh o ovečkách mohol začať. Teta Katka Nagyová, naša knihovníčka, si pri pasení stáda oviec spolu s valachmi pomohla aj veselými tónmi píšťalky, na ktorej neskôr vylúdili tóny aj prváci.

  Po prečítaní úryvku už prváčikovia vedeli, že krpce neslúžia ako nádoba na vodu, alebo že z črpáka sa pije žinčica.

  Pani knihovníčka Marika Oštromová predstavila žiakom niekoľko nových kníh a odovzdala im preukaz mestskej knižnice.

  Spoločne sa tešíme, keď sa do knižnice vrátime v priebehu školského roka ako samostatní čitári.

  p. uč. M. Ostrihoňová, p. uč. K. Vargová

  fotky

 • Jablkový deň

  Zázrak menom jablko

  V mesiaci október je vyhlásený "Svetový deň jablka" a my na prvom stupni našej školy ZŠ, Farská lúka sme si tento deň pripomenuli 21. 10. 2015.

  V každej triede sme si pripravili jablčné hody. Žiaci sa oboznámili s množstvom odrôd tohto ovocia, pripomenuli si jedlá i nápoje, ktoré sa dajú z neho pripraviť. Prečítali sme si o jabĺčku rôzne zaujímavosti o blahodárnych účinkoch na náš organizmus.

  Počas doobedia sa na hodinách striedali rozprávky a pesničky o jabĺčku. V závere mali žiaci praktické výtvarné aktivity. Kreslením, strihaním a lepením si vyrábali jabĺčka.

  Druháčikovia si v školskej kuchynke uvarili jablkovú ham-mňam.

  O jabĺčku vymysleli krátku básničku. Deň jablka bol plný vôní, tvorivosti a zábavy. Všetci si ho naplno užili.

  Bozóová

  fotky z Dňa jablka

  Báseň 2. A triedy

  Prišla farebná jeseň,

  vymyslíme o nej báseň.

  Odtrhnem si jabĺčko,

  lebo chutí sladučko.

  Upečieme koláčik,

  ponúkni sa miláčik.

  V domčeku je pivnica,

  v pivnici je polica,

  na polici džem,

  s chlebíkom ho zjem.

 • Jesenné tvorivé dielne

  Milé deti, rodičia, starí rodičia !

  Srdečne Vás pozývame na jesenné tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia 22. 10. 2015 (štvrtok) o 14,30 hod. v školskej jedálni.

  Opäť Vás čakajú zaujímavé jesenné inšpirácie, tak neváhajte a pridajte sa. Tí, ktorí si chcú doniesť tekvičky na zdobenie, nezabudnite ich doma predpripraviť (vydlabať).

  Tešíme sa na Vás a Vaše kreatívne nápady !

 • Potešili sme dôchodcov v „Nezábudke“

  „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok, človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára  sa v rozhovore s deťmi do rokov, keď aj on bol  mladý...“

  Týmito slovami sme pozdravili starších ľudí, žijúcich v domove dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Pravidelné stretnutia pri jedinečných príležitostiach poteší nielen netrpezlivých „starkých“, ale aj deti našej školy, konkrétne školského klubu základnej školy slovenskej vo Fiľakove.

  Pod vedením p. vychovávateliek aj tentokrát pripravili milé básničky, pekný tanček a vo štvrtok 15. októbra potešili a dali úctu skôr narodeným občanom nášho mesta. Oni už prekonali svoje životné prekážky, trápenia, bolesti, zaslúžia si dni plné šťastia, krásnych  zážitkov.

  Dúfame, že aj naša návšteva vyvolala v nich pocit šťastia, lásky a na chvíľu rozjasnila ich všedné dni.

   

  Ivaničová J.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
  Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
 • +421 47 43 81 808

Fotogaléria