Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  8. 9. 2014 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Ponuka krúžkov v školskom roku 2014/2015

  športovo-turistický      Mgr. Cigániková, Ivaničová            pre roč. 1. – 9. (sobota)
  english club                Mgr. Cigániková                               pre roč. 1. – 2. (utorok od 13,00 do 15,00)
  ľudové tance               Mgr. Bozóová                                    pre roč. 1. – 4. (štvrtok od 13,40 do 15,40)
  všetkovedko                Mgr. Vargová                                     pre roč. 2. – 4 (štvrtok od 13,40 do 15,40)
  nemčina hrou             Mgr. Ostrihoňová                             pre roč. 2. – 9. (pondelok od 13,40 do 15,40)
  dramatický                  Mgr. Bystrianska, Mgr. Mrázová     pre roč. 3. – 9. (utorok od 13,45 do 15,45)
  poľovnícky                   PaedDr. Spodniaková                    pre roč. 3. – 9. (streda od 14,00 do 16,00)
  stolno-tenisový          Mgr. Bozó                                           pre roč. 3. – 9. (utorok od 13,30 do 15,30)
  tanečný                       Mgr. Kainráthová                              pre roč. 5. – 8. (pondelok od 13,35 do 15,35)
  počítačový                   Mgr. Takácsová                                pre roč. 5. – 9. (pondelok od 13,35 do 15,35)
  karaoke                       Mgr. Čerňanská                               pre roč. 5. – 9. (streda od 13,40 do 15,40)
  športový – chlapci      Bc. Nagy                                           pre roč. 5. – 9. (pondelok od 13,35 do 15,35)
  športový – dievčatá    Mgr. Bozó                                         pre roč. 5. – 9. (štvrtok od 13,30 do 15,30)

 • Slávnostné otvorenie školského roka

  Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 2. 9. 2014 o 8.00 pred budovou školy.

  Tešíme sa na Vás !

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 odst. 1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstaraní v znení neskorších zmien a doplnkov.

  18. 8. 2014

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
  Názov organizácie: Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
  Adresa organizácie: Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
  Telefón:4381808, Elektronická pošta: zsfarskaluka.filakovo@gmail.com
  Typ zmluvy: Nájomná zmluva

  2. Miesto uskutočnenie práce (prác):
  ZŠ - Školský BUFET Farská lúka 64/A, 986 01  Fiľakovo

  3. Kontaktná osoba: 
  Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka ZŠ

  4. Názov práce (prác): 
  Prenájom nebytových priestorov

  5. Rozsah ponuky: 
  Prenájom  BUFET na Základnej škole Farská lúka 64/A, Fiľakovo
   

  6. Lehota na predkladanie cenovej ponuky:
  Cenové ponuky a písomné zámery  je možno predkladať do 22.08.2014 do 12,00 hod, denne v pracovných dňoch od 7,30 hod do 15,30 hod. Uchádzač pošle cenovú ponuku a svoje zámery písomne  v uzavretej obálke heslom: „NEOTVÁRAŤ - BUFET“ na adresu verejného obstarávateľa (viď. odst.1.) alebo doručí osobne na sekretariát ZŠ.

  7. Vyhodnotenie ponúk:
  Vyhodnotenie ponúk vykonáva štatutárny zástupca verejného obstarávateľa dňa 22.08.2014 o 13,00 hod. bez prítomnosti uchádzačov v kancelárii riaditeľky ZŠ. O výsledku budú uchádzači informovaní písomne. S víťazným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o prenájme nebytových priestorov na predmet výzvy. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere víťazného uchádzača pri postupe zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

  8. Kritéria na hodnotenie cenových ponúk: 
  Najvyššia cena 100%

  9. Dôvod vylúčenia cenovej ponuky:
   Uchádzač v ponuke kladie podmienky, ktoré sú pre verejného obstarávateľa neprijateľné. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zadania objednávky v prípade nárastu fin. požiadaviek zo strany vykonávateľa.

  10. Dôvody zrušenia výberového konania zákazky s nízkou hodnotou:
  - nebola predložená ani jedna ponuka
  - boli zrušené pridelené fin. prostriedky na zabezpečenie predmetu zákazky.

  Vo Fiľakove dňa 18.8.2014

  Mgr.Ildikó Wágnerová
  riaditeľka ZŠ

 • 23. 5. 2014

  Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 odst. 1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstaraní v znení neskorších zmien a doplnkov.

   

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
  Názov organizácie: Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
  Adresa organizácie: Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
  Telefón:4381808, Elektronická pošta: zsfarskaluka.filakovo@gmail.com
  Typ zmluvy: Zmluva

  2. Miesto uskutočnenie práce (prác):
  ZŠ- Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo

  3. Kontaktná osoba: 
  Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka ZŠ

  4. Názov práce (prác): 
  Rekonštrukcia fasády

  5. Rozsah ponuky: 
  rekonštrukcia fasády v pavilóne C - bočná stena v Základnej škole Farská lúka 64/A, Fiľakovo
   

  6. Lehota na predkladanie cenovej ponuky:
  Cenové ponuky a písomné zámery  je možno predkladať do 10.06.2014 do 10,00 hod, denne v pracovných dňoch od 7,30 hod do 15,30 hod. Uchádzač pošle cenovú ponuku a svoje zámery písomne  v uzavretej obálke heslom: „NEOTVÁRAŤ - FASÁDA“ na adresu verejného obstarávateľa (viď. odst.1.) alebo doručí osobne na sekretariát ZŠ.

  7. Vyhodnotenie ponúk:
  Vyhodnotenie ponúk vykonáva štatutárny zástupca verejného obstarávateľa dňa 11.06.2014 o 12,00 hod. bez prítomnosti uchádzačov v kancelárii riaditeľky ZŠ. O výsledku budú uchádzači informovaní písomne. S víťazným uchádzačom bude podpísaná Zmluva na predmet výzvy. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere víťazného uchádzača pri postupe zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

  8. Kritéria na hodnotenie cenových ponúk: 
  Najvyššia cena 100%

  9. Dôvod vylúčenia cenovej ponuky:
   Uchádzač v ponuke kladie podmienky, ktoré sú pre verejného obstarávateľa neprijateľné. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zadania objednávky v prípade nárastu fin. požiadaviek zo strany vykonávateľa.

  10. Dôvody zrušenia výberového konania zákazky s nízkou hodnotou:
  - nebola predložená ani jedna ponuka
  - boli zrušené pridelené fin. prostriedky na zabezpečenie predmetu zákazky.

  Vo Fiľakove dňa 23.5.2014

  Mgr.Ildikó Wágnerová
  riaditeľka ZŠ

 • 19. 5. 2014
  • Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 odst. 1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstaraní v znení neskorších zmien a doplnkov.

    

   1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
   Názov organizácie: Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
   Adresa organizácie: Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
   Telefón:4381808, Elektronická pošta: zsfarskaluka.filakovo@gmail.com
   Typ zmluvy: Zmluva

   2. Miesto uskutočnenie práce (prác):
   ZŠ- Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo

   3. Kontaktná osoba: 
   Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka ZŠ

   4. Názov práce (prác): 
   Výmena okien v triedach na plastové

   5. Rozsah ponuky: 
   Výmena okien v pavilóne C v triedach I. A, I. B, II.A a IV.A v Základnej škole Farská lúka 64/A, Fiľakovo
    

   6. Lehota na predkladanie cenovej ponuky:
   Cenové ponuky a písomné zámery  je možno predkladať do 5.06.2014 do 10,00 hod, denne v pracovných dňoch od 7,30 hod do 15,30 hod. Uchádzač pošle cenovú ponuku a svoje zámery písomne  v uzavretej obálke heslom: „NEOTVÁRAŤ - OKNÁ“ na adresu verejného obstarávateľa (viď. odst.1.) alebo doručí osobne na sekretariát ZŠ.

   7. Vyhodnotenie ponúk:
   Vyhodnotenie ponúk vykonáva štatutárny zástupca verejného obstarávateľa dňa 06.06.2014 o 12,00 hod. bez prítomnosti uchádzačov v kancelárii riaditeľky ZŠ. O výsledku budú uchádzači informovaní písomne. S víťazným uchádzačom bude podpísaná Zmluva na predmet výzvy. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere víťazného uchádzača pri postupe zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

   8. Kritéria na hodnotenie cenových ponúk: 
   Najvyššia cena 100%

   9. Dôvod vylúčenia cenovej ponuky:
    Uchádzač v ponuke kladie podmienky, ktoré sú pre verejného obstarávateľa neprijateľné. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zadania objednávky v prípade nárastu fin. požiadaviek zo strany vykonávateľa.

   10. Dôvody zrušenia výberového konania zákazky s nízkou hodnotou:
   - nebola predložená ani jedna ponuka
   - boli zrušené pridelené fin. prostriedky na zabezpečenie predmetu zákazky.

   Vo Fiľakove dňa 19.5.2014

   Mgr.Ildikó Wágnerová
   riaditeľka ZŠ

  •  
 • 19. 3. 2014

          

  Hoci dnešný svet ponúka mnoho rôznych druhov zábavy, dobrú knižku ani jeden z nich nenahradí. Len si treba vedieť vybrať tú správnu. Niektorí žiači majú radi rozprávky o princeznách, iní príbehy zo života detí, zo školy a ďalší radi čítajú o hrdinských rytieroch alebo sa spolu s rozprávkovými   hrdinami pohybujú vo fantastických svetoch.

    Deti na Základnej škole, Farská lúka 64/A, vo Fiľakove, hlavne na 1. stupni, najradšej čítajú rozprávky. Pedagogický zbor im pripravil zaujímavý „Marec – mesic knihy“ – otvorili sme ho rozprávkovým karnevalom s tématikou: „Prezleč sa za svojho obľúbeného literárneho hrdinu.“ Každá maska predstavovala postavu z knihy. A tak sa na školskom karnevale zúčastnili: princezné zo všetkých kútov sveta, tajomné víly, vodníci, čarodejnice... Pokračovali sme návštevami Mestskej knižnice vo Fiľakove, kde pani knihovníčky pripravili našim žiakom zaujímavé atrakcie, no poučili ich aj o knižničnom poriadku. Deti sa zoznámili s fungovaním knižnice a mohli sa zapísať za jej členov. V triedach mali naši žiaci  vytvorené kútiky venované knihám. Marec – mesiac knihy sme zavŕšili akciou „Daruj knižku školskej knižnici“.

    Veríme, že naši žiaci si vypestujú dobrý vzťah ku knihám a knihy budú mať u nich čestné miesto v poličkách.

   

                       

 • Karneval

  Pozývame Vás dňa 7.3.2014 (piatok) o 13:30 na karneval, ktorý sa uskutoční vo vestibule školy. Karnevalové masky budú tento rok postavičky z Vašich obľúbených kníh. Tešíme sa na všetkých 

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  10. 3. 2014

  Pozývame Vás na školské kolo Hviezdoslavovho Kubína pre ročníky 2., 3., 4., ktorý sa uskutoční 10.3.2014 o 13:00 v I.B triede.

 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis žiakov do 1. ročníka sa na našej škole uskutoční dňa 22. januára 2014 ( streda ) od 14.00 do 17.00, v I. A a II. A triede.

  Je potrebné priniesť dieťa a jeho rodný list. Rodič pri zápise rozhodne o zaradení dieťaťa na etickú alebo náboženskú výchovu.

  Učebné pomôcky pre prváčikov zakupuje škola.

  Tešíme sa na Vás !!

 • 6. 9. 2013

   

      

  Tento rok naša škola pre Vás pripravila nasledovné krúžky:

  ľudové tance 1. – 4. roč.
  športovo-turistický 2. – 9. roč.
  stolnotenisový 4. – 9. roč.
  konverzácia z ANJ 5. – 9. roč.
  nemčina hrou 5. – 9. roč.
  poľovnícky 2. – 9. roč.
  tanečný 5. – 9. roč.
  počítačový 5. – 9. roč.
  matematika hrou 2.- 6. roč.
  športový – chlapci 5. – 9. roč.
  športový – dievčatá 5. – 9. roč.
  výtvarný 2. - 9. roč.
  english club 1.- 2. roč.
  všetkovedko 1. - 2. roč.

  stačí si len vybrať :)))
 • Aktualizácia údajov

  • Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 odst. 1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstaraní v znení neskorších zmien a doplnkov.

    

   1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
   Názov organizácie: Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
   Adresa organizácie: Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
   Telefón:4381808, Elektronická pošta: zsfarskaluka.filakovo@gmail.com
   Typ zmluvy: Nájomná zmluva

   2. Miesto uskutočnenie práce (prác):
   ZŠ- Školský BUFET Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo

   3. Kontaktná osoba: 
   Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka ZŠ

   4. Názov práce (prác): 
   Prenájom nebytových priestorov

   5. Rozsah ponuky: 
   Prenájom  BUFET na Základnej škole Farská lúka 64/A, Fiľakovo
    

   6. Lehota na predkladanie cenovej ponuky:
   Cenové ponuky a písomné zámery  je možno predkladať do 31.07.2013 do 10,00 hod, denne v pracovných dňoch od 7,30 hod do 15,30 hod. Uchádzač pošle cenovú ponuku a svoje zámery písomne  v uzavretej obálke heslom: „NEOTVÁRAŤ - BUFET“ na adresu verejného obstarávateľa (viď. odst.1.) alebo doručí osobne na sekretariát ZŠ.

   7. Vyhodnotenie ponúk:
   Vyhodnotenie ponúk vykonáva štatutárny zástupca verejného obstarávateľa dňa 31.07.2013 o 12,00 hod. bez prítomnosti uchádzačov v kancelárii riaditeľky ZŠ. O výsledku budú uchádzači informovaní písomne. S víťazným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o prenájme nebytových priestorov na predmet výzvy. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere víťazného uchádzača pri postupe zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

   8. Kritéria na hodnotenie cenových ponúk: 
   Najvyššia cena 100%

   9. Dôvod vylúčenia cenovej ponuky:
    Uchádzač v ponuke kladie podmienky, ktoré sú pre verejného obstarávateľa neprijateľné. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zadania objednávky v prípade nárastu fin. požiadaviek zo strany vykonávateľa.

   10. Dôvody zrušenia výberového konania zákazky s nízkou hodnotou:
   - nebola predložená ani jedna ponuka
   - boli zrušené pridelené fin. prostriedky na zabezpečenie predmetu zákazky.

   Vo Fiľakove dňa 2.7.2013

   Mgr.Ildikó Wágnerová
   riaditeľka ZŠ

   

 • Svetový deň biodiverzity!

   

  19. mája 2012 sa v areáli Fiľakovského hradu v čase od 14,00 do 19,00 konalo podujatie pri príležitosti Svetového dňa biodiverzity, ktorého účastníkom bola aj naša škola spolu s našim Občianskym združením Kvapky rosy. Medzi 12 stánkami propagujúcimi živú prírodu, hýril pestrofarebnými prácami našich žiakov aj ten náš. O jeho výzdobu sa postarali p. Mrázová, p. Bystrianska a  p. Wágnerová spolu so žiakmi.

  Prezentovali sa rôzne úspešné projekty školy: Kaktusárium, Lesopark, Ekofond, ďalej to boli ručne vyrobené práce z papiera, látky, hliny. Návštevníci, ktorí mali záujem o náš „stánok“, si mohli vymaľovať veselé zvieratká a mandaly alebo zhotoviť z látky a vlny rôzne výrobky.

  V priebehu celej akcie vystupovali s kultúrnym programom na pódiu aj naši  žiaci pod vedením pedagogických zamestnancov p. Kainráthovej, p. Bozóovej a p Bozóa. Kedže aj slniečko sa počas celého dňa na nás usmievalo, hodnotíme túto akciu za vydarenú a úspešnú. 

 •  

  Podľa zákona č. 390/2011Z.z. § 11a ods. 1 písmeno b), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, Vás žiadam o zverejnenie nasledovného oznamu na webovej stránke mesta:

   

  Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo, okres Lučenec prijme od 26. augusta 2013 do zamestnania učiteľa/ku VŠ II. stupňa s aprobáciou slovenský jazyk – dejepis, slovenský jazyk - geografia pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s profesijným životopisom, doklad o vzdelaní.
   

  Žiadosť zasielajte do 29.6.2013 na e-mail: zs.farskaluka.filakovo@gmail.com, tel. kontakt : 047/43 81 808, 0908 947 778.

   

 • 2% dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  prispejte prosím 2% zo svojich daní pre naše občianske združenie Kvapky rosy. Potrebné tlačivo Vám dajú Vaše deti (pýtajte si od nich :)) alebo ho dostanete na sekretariáte našej školy. 

  Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme

 • Zápis :)))

   

                  ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo Vám týmto oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2013/2014 sa na našej škole uskutoční dňa 24. januára 2013 v čase od 14.00 do 17.00 hod. v triedach I.A a II.A, ktoré sú umiestnené na poschodí.

  Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a s jeho rodným listom

 • Týždeň zdravia!!!


  Na našej škole v novembri vždy jeden týždeň venujeme zdraviu. V tomto roku to bolo od 27. do 30. novembra. Cieľom tohto týždňa je upevniť zdravý životný štýl, zásady zdravej výživy. 
  Jeden deň prebiehal v znamení "bez sladkostí", väčšina žiakov si v tento deň nepriniesli ani nekúpili žiadne sladkosti. Najlepšie dopadla 2. A trieda, v ktorej nemal nikto žiadnu sladkosť.
  Ďalší de

  ň bol venovaný ovociu. Triedy si navzájom konkurovali v ktorej z nich bude najviac ovocia. Víťazná trieda 6.A mala 52 ks ovocia ale nedali sa zahanbiť ani ostatné.
  Počas celého týždňa si žiaci pod vedením triednych učiteľov pripravovali projekt "zdravý jedálny lístok." Všetky triedy si vyrobili zaujímavé postery, ktoré sme prezentovali na nástenkách.
 • Dni plné zdravia

  Dňa 25.4.2012 sa pre našich žiakov z prvého stupňa organizovala beseda o zdravej výžive. Hosťom našej akcie bol pán doktor Mudr. Rešetár, ktorý navštívil našu školu a oboznámil našich žiakov so zdravou výživou. Jeho prednáška bola doplnená aj peknými prezentáciami na dataprojektore. Žiakov to veľmi zaujalo. Dôkaz boli aj ich otázky, ktoré so zvedavosťou dávali pánovi doktorovi.

  Tento deň zdravia pokračoval aj na druhý deň, kde sa všetci žiaci opäť stretli v I.A triede a formou rozhovoru a prezentácií si znovu zopakovali to, čo sa na besede dozvedeli. Ukončením tejto peknej akcie bol krátky vedomostný test, ktorý naši žiaci po skupinkách vypĺňali. Pani učiteľky testy vyhodnotili a žiakov oceneli pochvalou. Táto milá akcia sa vydarila a už sa tešíme na ďalšiu besedu, tentokrát zameranú na starostlivosť o zúbky.

  Mgr. Dana Bozóová

 • Divadelná jeseň

   

  Divadelný krúžok Rapkáčik oživil sprievod ulicami Lučenca, ktorý už tradične otváral Divadelnú jeseň. V  popoludňajších hodinách sa žiaci nielen z našej školy, ale aj z viacerých krúžkov stretli na nádvorí NOS, odkiaľ vyšli do ulíc mesta, aby občanom dali vedieť, že začínajú dni a večery, počas ktorých si mladí aj starší môžu pozrieť rôzne divadelné hry. Pestrý sprievod neostal bez povšimnutia obyvateľov a svoju púť ukončil pred Divadlom B.S.Timravy, kde sa slávnostne Divadelná jeseň otvorila vysypaním krásnych jesenných listov z priečelia divadla. K tomu hrala zaujímavá hudobná kapela igricov Vrbovské vŕby. Ešte v ten deň sa konala v sále Novohradská improvizačná liga.

 • Ponuka krúžkov na školský rok 2012/2013

  Aj tento školský rok budú na našej škole fungovať rôzne záujmové krúžky. Tu si môžete pozrieť ich prehľad, termíny konania a dozvedieť sa kto ich bude viesť a pre akú vekovú kategóriu sú vhodné. Dúfame, že naša pestrá ponuka sa Vám zapáči a vyberiete si ten najvhodnejší pre Vášho školáčika :)

   

  Naším najmenším je určený krúžok Ľudových tancov, pod vedením p. Bozóovej štvrtok  od 14:00 do 16:00 vhodné pre ročníky 1. až 4.

   

  Pre všetkých dobrodruhov, a to nie len pre deti, ale rovnako aj pre rodičov je určený Športovo Turistický krúžok pod vedením p. Ivaničovej a p. Cigánikovej. Konať sa bude zvyčajne v sobotu.

   

  Pre milovníkov lesa sa aj tento rok pripravuje Poľovnícky krúžok, ktorý bude viesť ako každý rok p. Spodniaková, konať sa bude v stredu medzi 14:00 – 16:00 ročníky pre ktoré je určený: 3 až 9

   

  Pre jazykovo nadaných sa znova vraciame aj ku Konverzácii z Anglického jazyka pod vedením p. Baranyiovej štvrtok 13.35 – 15.35 bude vhodný pre ročníky 3-9

   

  A tento rok tu máme aj novinku: Nemčina hrou sa bude konať utorok od 14:00 do 16:00 bude je zastrešovať p. Ostrihoňová, je určená žiakom 5 -9 triedy

   

  Pod vedením p. Boza sa budú konať hneď 2 krúžky:

    stolnotenisový v utorok medzi 13:30 a 15:30 určený je pre žiakov 3 – 9 triedy

    športový, ktorý je určený dievčatám v triedach 5 až 9 a bude sa konať štvrtok od 13:30 do 15:30

   

  Pre športovo nadaných chlapcov tu máme športový krúžok pod vedením p. Bystrianského, v pondelok 13:35 – 15:35 .

   

  V utorok medzi 13:35 – 15:35 sa bude konať už mnohým dobre známy počítačový krúžok pod vedením p. Takácsovej.

   

  V stredu  medzi 14:00 a 16:00 sa deti z ročníkov 5 –9 pod vedením p. Bystrianskej môžu naučiť variť  :)  vítaní sú aj chlapci..

   

  Máme tu aj krúžok moderných tancov, ktorý je určený deťom v ročníkoch 5 až 9 a bude sa konať v pondelok medzi 13:35 a 15:35 a zastrešovať ho bude p. Kainráthová.

   

  A nakoniec, čerešnička na torte, divadelný krúžok pod vedením p. Bystrianskej a p. Mrázovej v utorok medzi 14:00 a 16:00 sa bude konať pre deti z ročníkov 2 až 9.

   

  Dúfam, že Vás naša ponuka oslovila. Na krúžky sa môžete prihlásiť u vedúcich krúžkov, ktorý Vám o nich poskytnú viac informácií a ak si v našej bočnej ponuke kliknete na „Krúžky“ uvidíte ako fungovali minulí školský rok.

   

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
  Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
 • +421 47 43 81 808

Fotogaléria