Navigácia

 • Deň zvierat

  Milí žiaci, rodičia, starí rodičia, priatelia školy !

  Pozývame Vás na tradičnú akciu Deň zvierat, ktorá sa uskutoční dňa 2. októbra 2015 /piatok/ o 13.00 hod. v areáli našej školy pri telocvični.

  Prineste si so sebou svojich miláčikov :).

 • Pozvánka - celoškolské ZRPŠ

  Dňa 1. 10. 2015 /štvrtok/ o 15.30 hod. sa v školskej jedálni našej školy uskutoční celoškolské rodičovské združenie.
  Všetkých rodičov s radosťou očakávame !

 • Pasovanie prvákov

  Milí rodičia, starí rodičia našich žiakov 1. ročníka !
  Pozývame Vás na Pasovanie prvákov, ktoré sa uskutoční dňa 1. októbra 2015 /štvrtok/ o 10.00 hod. v areáli našej školy.

  fotky z pasovania

 • Aktualizácia údajov

  18. 9. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Otvorenie nového školského roka

  Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční 2. septembra 2015 (streda) v areáli školy o 8.00 hod.

  Tešíme sa na Vás !

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku rôznych potravinárskych výrobkov pre Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo v rámci postupu verejného obstarávania § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

  Názov organizácie: Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

  Adresa organizácie: Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo

  Telefón: 047 4381808

  Elektronická pošta: zs.farskaluka.filakovo@gmail.com

   

  2. Názov predmetu zákazky:

  Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov pre Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo na školský rok 2015/2016.

   

  3. Stručný opis predmetu zákazky:

  Pravidelné zabezpečovanie dodávky rôznych potravinárskych výrobkov v termíne od 1.9.2015 do 31.8.2016.

  Požadované množstvá, termín a čas budú dohodnuté v čiastkových telefonických objednávkach  podľa priebežne vznikajúcich potrieb ŠJ. Dodávky budú uskutočňované minimálne jedenkrát týždenne do 10.00 hod. Objednaný tovar bude dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám SR (hygienicky nezávadné obaly, zodpovedajúce dopravné prostriedky).

   

  4. Kód CPV: 15800000-6  Rôzne potravinárske výrobky

   

  5. Základné zmluvné podmienky:

  Miesto dodania tovaru: Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

  Lehota na dodanie predmetu zákazky: podľa objednávky

  Splatnosť faktúr: minimálne 14 dní

   

  6. Lehota na predkladanie ponúk : do 31. 08. 2015, 12,00 h.

   

  7. Stanovenie ceny

  Navrhovaná cena musí byť vrátane všetkých nákladov spojených s dopravou na miesto dodania, naloženie, vyloženie dodaného tovaru do skladu na mieste dodania.

  Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.

   

  8. Predkladanie dokladov a ponuky:

  - ponukový list

  - doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky

  - doklad o osvedčení o spôsobilosti motorových vozidiel na prepravu potravín

  - vyhlásenie o zhode alebo iný certifikát, že má uchádzač zavedený systém na zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti potravín (HACCP)

  Cenové ponuky a písomné zámery  je možno predkladať do 31.08.2015 do 12,00 hod, denne v pracovných dňoch od 7,30 hod do 15,00 hod. Uchádzač pošle cenovú ponuku a svoje zámery písomne  v uzavretej obálke heslom: „NEOTVÁRAŤ – POTRAVINY“ na adresu verejného obstarávateľa (viď. odst.1.) alebo doručí osobne na sekretariát ZŠ.

   

  9. Kritéria na hodnotenie ponúk sú:

  - najnižšia cena za jednotlivý tovar

  - kvalita potravín

  - rýchlosť dodania

  Bude sa prihliadať na hospodárnosť a efektívnosť najvhodnejšej ponuky.

   

  10. Vyhodnotenie ponúk:

  Vyhodnotenie ponúk vykonáva pracovná skupina pre zadávanie prác a konkurzy verejného obstarávateľa dňa 31.08.2015 o 13,00 hod. bez prítomnosti uchádzačov v kancelárii riaditeľky ZŠ. O výsledku budú uchádzači informovaní písomne. S víťazným uchádzačom bude podpísaná zmluva na predmet výzvy. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere víťazného uchádzača pri postupe zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

   

  Vo Fiľakove dňa 25. 8. 2015

  Mgr.Ildikó Wágnerová
  riaditeľka ZŠ

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky mäsa a mäsových výrobkov pre Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo v rámci postupu verejného obstarávania § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

  Názov organizácie: Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

  Adresa organizácie: Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo

  Telefón: 047 4381808

  Elektronická pošta: zs.farskaluka.filakovo@gmail.com

   

  2. Názov predmetu zákazky:

  Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo na školský rok 2015/2016.

   

  3. Stručný opis predmetu zákazky:

  Pravidelné zabezpečovanie dodávky mäsa a mäsových výrobkov v termíne od 1.9.2015 do 31.8.2016.

  Požadované množstvá, termín a čas budú dohodnuté v čiastkových telefonických objednávkach  podľa priebežne vznikajúcich potrieb ŠJ. Dodávky budú uskutočňované minimálne dvakrát týždenne do 8.00 hod. Objednaný tovar bude dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám SR (hygienicky nezávadné obaly, zodpovedajúce dopravné prostriedky).

   

  4. Kód CPV: 15100000-9  Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

   

  5. Základné zmluvné podmienky:

  Miesto dodania tovaru: Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

  Lehota na dodanie predmetu zákazky: podľa objednávky

  Splatnosť faktúr: minimálne 14 dní

   

  6. Lehota na predkladanie ponúk: do 31. 08. 2015, 12,00 h.

   

  7. Stanovenie ceny

  Navrhovaná cena musí byť vrátane všetkých nákladov spojených s dopravou na miesto dodania, naloženie, vyloženie dodaného tovaru do skladu na mieste dodania.

  Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.

   

  8. Predkladanie dokladov a ponuky:

  - ponukový list

  - doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky

  - doklad o osvedčení o spôsobilosti motorových vozidiel na prepravu potravín

  - vyhlásenie o zhode alebo iný certifikát, že má uchádzač zavedený systém na zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti potravín (HACCP)

  Cenové ponuky a písomné zámery  je možno predkladať do 31.08.2015 do 12,00 hod, denne v pracovných dňoch od 7,30 hod do 15,00 hod. Uchádzač pošle cenovú ponuku a svoje zámery písomne  v uzavretej obálke heslom: „NEOTVÁRAŤ – MÄSO“ na adresu verejného obstarávateľa (viď. odst.1.) alebo doručí osobne na sekretariát ZŠ.

   

  9. Kritéria na hodnotenie ponúk sú:

  - najnižšia cena za jednotlivý tovar

  - kvalita potravín

  - rýchlosť dodania

  Bude sa prihliadať na hospodárnosť a efektívnosť najvhodnejšej ponuky.

   

  10. Vyhodnotenie ponúk:

  Vyhodnotenie ponúk vykonáva pracovná skupina pre zadávanie prác a konkurzy verejného obstarávateľa dňa 31.08.2015 o 13,00 hod. bez prítomnosti uchádzačov v kancelárii riaditeľky ZŠ. O výsledku budú uchádzači informovaní písomne. S víťazným uchádzačom bude podpísaná zmluva na predmet výzvy. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere víťazného uchádzača pri postupe zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

   

  Vo Fiľakove dňa 25. 8. 2015

  Mgr.Ildikó Wágnerová
  riaditeľka ZŠ

   

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku chleba, pečiva a pekárenských výrobkov pre Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo v rámci postupu verejného obstarávania § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

  Názov organizácie: Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

  Adresa organizácie: Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo

  Telefón: 047 4381808

  Elektronická pošta: zs.farskaluka.filakovo@gmail.com

   

  2. Názov predmetu zákazky:

  Dodávka chleba, pečiva a pekárenských výrobkov pre Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo na školský rok 2015/2016.

   

  3. Stručný opis predmetu zákazky:

  Pravidelné zabezpečovanie dodávky chleba, pečiva a pekárenských výrobkov v termíne od 1.9.2015 do 31.8.2016.

  Požadované množstvá, termín a čas budú dohodnuté v čiastkových telefonických objednávkach  podľa priebežne vznikajúcich potrieb ŠJ. Dodávky budú uskutočňované minimálne päťkrát týždenne do 8.00 hod. Objednaný tovar bude dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám SR (hygienicky nezávadné obaly, zodpovedajúce dopravné prostriedky).

   

  4. Kód CPV: 15600000-4  Mlynské výrobky

   

  5. Základné zmluvné podmienky:

  Miesto dodania tovaru: Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

  Lehota na dodanie predmetu zákazky: podľa objednávky

  Splatnosť faktúr: minimálne 14 dní

   

  6. Lehota na predkladanie ponúk : do 31. 08. 2015, 12,00 h.

   

  7. Stanovenie ceny

  Navrhovaná cena musí byť vrátane všetkých nákladov spojených s dopravou na miesto dodania, naloženie, vyloženie dodaného tovaru do skladu na mieste dodania.

  Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.

   

  8. Predkladanie dokladov a ponuky:

  - ponukový list

  - doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky

  - doklad o osvedčení o spôsobilosti motorových vozidiel na prepravu potravín

  - vyhlásenie o zhode alebo iný certifikát, že má uchádzač zavedený systém na zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti potravín (HACCP)

  Cenové ponuky a písomné zámery  je možno predkladať do 31.08.2015 do 12,00 hod, denne v pracovných dňoch od 7,30 hod do 15,00 hod. Uchádzač pošle cenovú ponuku a svoje zámery písomne  v uzavretej obálke heslom: „NEOTVÁRAŤ - CHLIEB“ na adresu verejného obstarávateľa (viď. odst.1.) alebo doručí osobne na sekretariát ZŠ.

   

  9. Kritéria na hodnotenie ponúk sú:

  - najnižšia cena za jednotlivý tovar

  - kvalita potravín

  - rýchlosť dodania

  Bude sa prihliadať na hospodárnosť a efektívnosť najvhodnejšej ponuky.

   

  10. Vyhodnotenie ponúk:

  Vyhodnotenie ponúk vykonáva pracovná skupina pre zadávanie prác a konkurzy verejného obstarávateľa dňa 31.08.2015 o 13,00 hod. bez prítomnosti uchádzačov v kancelárii riaditeľky ZŠ. O výsledku budú uchádzači informovaní písomne. S víťazným uchádzačom bude podpísaná zmluva na predmet výzvy. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere víťazného uchádzača pri postupe zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

   

  Vo Fiľakove dňa 25. 8. 2015

  Mgr.Ildikó Wágnerová
  riaditeľka ZŠ

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku ovocia, zeleniny a zemiakov pre Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo v rámci postupu verejného obstarávania § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

  Názov organizácie: Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

  Adresa organizácie: Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo

  Telefón: 047 4381808

  Elektronická pošta: zs.farskaluka.filakovo@gmail.com

   

  2. Názov predmetu zákazky:

  Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo na školský rok 2015/2016.

   

  3. Stručný opis predmetu zákazky:

  Pravidelné zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a zemiakov v termíne od 1.9.2015 do 31.8.2016.

  Požadované množstvá, termín a čas budú dohodnuté v čiastkových telefonických objednávkach  podľa priebežne vznikajúcich potrieb ŠJ. Dodávky budú uskutočňované minimálne dvakrát týždenne do 10.00 hod. Objednaný tovar bude dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám SR (hygienicky nezávadné obaly, zodpovedajúce dopravné prostriedky).

   

  4. Kód CPV: 03200000-3  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy

   

  5. Základné zmluvné podmienky:

  Miesto dodania tovaru: Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

  Lehota na dodanie predmetu zákazky: podľa objednávky

  Splatnosť faktúr: minimálne 14 dní

   

  6. Lehota na predkladanie ponúk: do 31. 08. 2015, 12,00 h.

   

  7. Stanovenie ceny

  Navrhovaná cena musí byť vrátane všetkých nákladov spojených s dopravou na miesto dodania, naloženie, vyloženie dodaného tovaru do skladu na mieste dodania.

  Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.

   

  8. Predkladanie dokladov a ponuky:

  - ponukový list

  - doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky

  - doklad o osvedčení o spôsobilosti motorových vozidiel na prepravu potravín

  - vyhlásenie o zhode alebo iný certifikát, že má uchádzač zavedený systém na zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti potravín (HACCP)

  Cenové ponuky a písomné zámery  je možno predkladať do 31.08.2015 do 12,00 hod, denne v pracovných dňoch od 7,30 hod do 15,00 hod. Uchádzač pošle cenovú ponuku a svoje zámery písomne  v uzavretej obálke heslom: „NEOTVÁRAŤ - ZELENINA“ na adresu verejného obstarávateľa (viď. odst.1.) alebo doručí osobne na sekretariát ZŠ.

   

  9. Kritéria na hodnotenie ponúk sú:

  - najnižšia cena za jednotlivý tovar

  - kvalita potravín

  - rýchlosť dodania

  Bude sa prihliadať na hospodárnosť a efektívnosť najvhodnejšej ponuky.

   

  10. Vyhodnotenie ponúk:

  Vyhodnotenie ponúk vykonáva pracovná skupina pre zadávanie prác a konkurzy verejného obstarávateľa dňa 31.08.2015 o 13,00 hod. bez prítomnosti uchádzačov v kancelárii riaditeľky ZŠ. O výsledku budú uchádzači informovaní písomne. S víťazným uchádzačom bude podpísaná zmluva na predmet výzvy. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere víťazného uchádzača pri postupe zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

   

  Vo Fiľakove dňa 25. 8. 2015

  Mgr.Ildikó Wágnerová
  riaditeľka ZŠ

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku rôznych mrazených výrobkov pre Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo v rámci postupu verejného obstarávania § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

  Názov organizácie: Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

  Adresa organizácie: Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo

  Telefón: 047 4381808

  Elektronická pošta: zs.farskaluka.filakovo@gmail.com

   

  2. Názov predmetu zákazky:

  Dodávka rôznych mrazených výrobkov pre Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo na školský rok 2015/2016.

   

  3. Stručný opis predmetu zákazky:

  Pravidelné zabezpečovanie dodávky rôznych mrazených výrobkov v termíne od 1.9.2015 do 31.8.2016.

  Požadované množstvá, termín a čas budú dohodnuté v čiastkových telefonických objednávkach  podľa priebežne vznikajúcich potrieb ŠJ. Dodávky budú uskutočňované minimálne jedenkrát týždenne do 10.00 hod. Objednaný tovar bude dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám SR (hygienicky nezávadné obaly, zodpovedajúce dopravné prostriedky).

   

  4. Kód CPV: 15220000-6 mrazené ryby, rybie filé a ostatné mrazené výrobky

   

  5. Základné zmluvné podmienky:

  Miesto dodania tovaru: Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

  Lehota na dodanie predmetu zákazky: podľa objednávky

  Splatnosť faktúr: minimálne 14 dní

   

  6. Lehota na predkladanie ponúk : do 31. 08. 2015 , 12,00 h.

   

  7. Stanovenie ceny

  Navrhovaná cena musí byť vrátane všetkých nákladov spojených s dopravou na miesto dodania, naloženie, vyloženie dodaného tovaru do skladu na mieste dodania.

  Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.

   

  8. Predkladanie dokladov a ponuky:

  - ponukový list

  - doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky

  - doklad o osvedčení o spôsobilosti motorových vozidiel na prepravu potravín

  - vyhlásenie o zhode alebo iný certifikát, že má uchádzač zavedený systém na zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti potravín (HACCP)

  Cenové ponuky a písomné zámery  je možno predkladať do 31.08.2015 do 12,00 hod, denne v pracovných dňoch od 7,30 hod do 15,00 hod. Uchádzač pošle cenovú ponuku a svoje zámery písomne v uzavretej obálke heslom: „NEOTVÁRAŤ – MRAZENÉ VÝROBKY“ na adresu verejného obstarávateľa (viď. odst.1.) alebo doručí osobne na sekretariát ZŠ.

   

  9. Kritéria na hodnotenie ponúk sú:

  - najnižšia cena za jednotlivý tovar

  - kvalita potravín

  - rýchlosť dodania

  Bude sa prihliadať na hospodárnosť a efektívnosť najvhodnejšej ponuky.

   

  10. Vyhodnotenie ponúk:

  Vyhodnotenie ponúk vykonáva pracovná skupina pre zadávanie prác a konkurzy verejného obstarávateľa dňa 31.08.2015 o 13,00 hod. bez prítomnosti uchádzačov v kancelárii riaditeľky ZŠ. O výsledku budú uchádzači informovaní písomne. S víťazným uchádzačom bude podpísaná zmluva na predmet výzvy. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere víťazného uchádzača pri postupe zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

   

  Vo Fiľakove dňa 25. 8. 2015

  Mgr.Ildikó Wágnerová
  riaditeľka ZŠ

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 odst. 1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstaraní v znení neskorších zmien a doplnkov

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

  Názov organizácie:   Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

  Adresa organizácie: Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo

  Telefón: 047 / 4381808

  Elektronická pošta: zs.farskaluka.filakovo@gmail.com

  Typ zmluvy: Nájomná zmluva

   

  2. Miesto uskutočnenie práce (prác):

  ZŠ - Školský BUFET Farská lúka 64/A, 986 01  Fiľakovo

   

  3. Kontaktná osoba: 

  Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka ZŠ

   

  4. Názov práce (prác): 

  Prenájom nebytových priestorov

   

  5. Rozsah ponuky: 

  Prenájom  BUFET na Základnej škole Farská lúka 64/A, Fiľakovo

   

  6. Lehota na predkladanie cenovej ponuky:

  Cenové ponuky a písomné zámery  je možno predkladať do 31.08.2015 do 12,00 hod, denne v pracovných dňoch od 7,30 hod do 15,00 hod. Uchádzač pošle cenovú ponuku a svoje zámery písomne  v uzavretej obálke heslom: „NEOTVÁRAŤ - BUFET“ na adresu verejného obstarávateľa (viď. odst.1.) alebo doručí osobne na sekretariát ZŠ.

   

  7. Vyhodnotenie ponúk:
  Vyhodnotenie ponúk vykonáva pracovná skupina pre zadávanie prác a konkurzy verejného obstarávateľa dňa 31.08.2015 o 13,00 hod. bez prítomnosti uchádzačov v kancelárii riaditeľky ZŠ. O výsledku budú uchádzači informovaní písomne. S víťazným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o prenájme nebytových priestorov na predmet výzvy. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere víťazného uchádzača pri postupe zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

   

  8. Kritéria na hodnotenie cenových ponúk: 

  Najvyššia cena 100%

   

  9. Dôvod vylúčenia cenovej ponuky:

  Uchádzač v ponuke kladie podmienky, ktoré sú pre verejného obstarávateľa neprijateľné. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zadania objednávky v prípade nárastu fin. požiadaviek zo strany vykonávateľa.

   

  10. Dôvody zrušenia výberového konania zákazky s nízkou hodnotou:

  - nebola predložená ani jedna ponuka

  - boli zrušené pridelené fin. prostriedky na zabezpečenie predmetu zákazky.

   

  Vo Fiľakove dňa 25. 8. 2015

  Mgr.Ildikó Wágnerová
  riaditeľka ZŠ

 • Máme radi Slovensko - Fiľakovo

  v rámci projektu Digiškola: odkaz

 • Škola v prírode - bolo nám super !

  V dňoch 15. 6. – 19. 6. 2015 sa 41 žiakov 1. – 5. ročníka zúčastnilo pobytu školy v prírode v horskom hoteli Limba – Skalka pri Kremnici. Stredisko sa nachádza v horskom prostredí Kremnických vrchov vo výške 1 252 m n. m., 9 km nad historickým mestom Kremnica a 4 km od geografického stredu Európy.

  Na bezpečnosť dohliadali 4 pedagógovia a 1 zdravotník. Program nášho pobytu bol veľmi pestrý a snažili sme sa žiakom pripraviť zaujímavé činnosti. Boli to turistické vychádzky k vysielaču Suchá hora, geografickému stredu Európy a na Králiky. Jeden deň sa našim žiakom venovali skúsení animátori, ktorí ich počas celého dňa zamestnávali rôznymi hrami, súťažami a na záver dňa sa zabavili aj na diskotéke. Celý pobyt sa niesol v indiánskom duchu – zhotovenie si totemov, čeleniek, odtlačkov do sadry a vigvamov. Do nášho indiánskeho tábora zavítal aj permoník Frido.

  Posledný deň pobytu sme navštívili mestský hrad, ktorý nás zaujal svojou krásou a mincovňu, kde sme mohli vidieť ako sa vyrábali a v súčasnosti vyrábajú mince pre takmer celý svet.

  Unavení, spokojní a s nezabudnuteľnými zážitkami sme sa vrátili domov. Ešte dlho budeme spomínať na spoločne prežitý týždeň v lone krásnej prírody Kremnických vrchov.

  fotky

  Mgr. Agnesa Bystrianska

 • Regionálna súťaž krúžkov mladých priateľov poľovníctva

  Ako každý rok koncom mája, sa aj tohto roku 29. 5. 2015 konal už XIII. ročník regionálnej súťaže KMPP.

  V tento deň sa na krásnom mieste v Petrovci stretlo 10 družstiev a 31 mladých poľovníkov, ktorí súťažili v 12 disciplínach.

  Našu školu reprezentovali 4 žiaci. Zo starších žiakov súťažil za jednotlivcov Jakub Olšiak, ktorý sa umiestnil na 6. mieste so 127,2 bodmi.

  Družstvo mladších žiakov tvorili naši tretiaci: Erniko Barányi získal 99,2 bodov, Karol Ferencz so 121,8 bodmi a Attila Lašák so 127,2 bodmi, ktorý sa ako jednotlivec umiestnil na 1. mieste mladších žiakov a odniesol si domov pekný zelený ruksak. Erniko Barányi bol 9. a Karol Ferencz získal 4. miesto a to len 1 bod ho delil od 3. miesta. Ako družstvo sa umiestnili títo žiaci na 4. mieste s pomedzi všetkých 10 družstiev, v ktorých súťažili už ostrieľaní poľovníci - starší žiaci.

  Na celoslovenskú súťaž postúpili už 3-krát súťažiaci z Divína, ktorí vlani aj predvalni získali 1. miesto aj v celoslovenskej súťaži KMPP. Budeme im držať palcč, aby aj tohto roku obhájili prvenstvo !

 • Modrý Kameň - školský výlet

  V piatok 29. mája 2015 sa žiaci našej školy vybrali na Modrý Kameň, aby zdolali pripravené úlohy a získali hradný kľúč.

  Všetko sa to začalo bránením hradu pred útočníkmi, potom si vyskúšali svoju pohybovú zdatnosť a odvahu v tmavej chodbe. To ale nebolo všetko. Na získanie kľúča boli potrebné aj vedomosti. Ani toto šikovné hlávky neodradilo, práve naopak, "prebojovali" sa k hradnému kľúču. A zato boli pasovaní za rytierov a šľachtičné.

  Deň však pasovaním neskončil. Krásny prierez históriou hračiek deti veľmi očaril a samotné bábkové divadlo v nich vyvolalo nielen úsmev na tvári, ale aj zatajený dych.

  Tešíme sa na ďalšie úlohy, ktorí naši malí rytieri a malé šľachtičné budú zdolávať na našich slovenských hradoch.

  Mgr. Manuela Ostihoňová

 • 20. výročie vzniku školy

  Dňa 22. mája 2015 sa uskutočnili oslavy pri príležitosti 20. výročia vzniku našej školy.

  Divadelná sála MsKS vo Fiľakove sa naplnila rodičmi, starými rodičmi a priateľmi školy. Dúfame, že všetkým prítomným sa pripravený program páčil.

  Ďakujeme ešte raz všetkým, ktorí sa na úspešnej realizácii podieľali a ktorí nás podporili.

  fotky

 • Dopravné ihrisko

  Na dopravnom ihrisku v Autoškole Gonda v Lučenci sa to našimi žiakmi len tak hmýrilo. Žiaci zdolávali nástrahy cestnej premávky ako chodci, cyklisti a niektorí sa previezli aj na kolobežkách.

  Po úspešnom absolvovaní testových otázok obdržali Preukazy bicyklistov.

  Ďakujeme za pozvanie !

  fotky

 • Pozvánka

 • Slávik Slovenska 2015

  Dňa 7. 5. 2015 sa uskutočnila spevácka súťaž Slávik Slovenska 2015. Našu školu reprezentovali traja žiaci: Michal Čomor, Bianka Molnárová a Doriána Horčíková.

  Dorinka Horčíková získala 1. miesto v I. kategórii a postupuje na krajské kolo.

  Gratulujeme a držíme palce !

 • Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

  Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo v umeleckom prednese poézie a prózy sa uskutočnilo v Lučenci v dňoch 21. - 22. 4. 2015 a naše žiačky získali dve pekné druhé miesta:

  N. Mikušová - 2. miesto v II. kategórii
  M. Mikušová - 2. miesto v III. kategórii

  Gratulujeme !

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
  Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
 • +421 47 43 81 808

Fotogaléria